Aantoonbaar bouwen wordt de nieuwe trend in Nederland

door ir. Aldo de Jong, geschreven op 9 maart 2018
23 mei 2018

Het ontwerpen en realiseren van een goed gebouw vereist steeds meer kennis, ervaring en afstemming. Gewoon ontwerpen en bouwen zoals we dat in het verleden altijd hebben gedaan, volstaat steeds minder. Steeds vaker moeten de verschillende bouwfysische prestaties van een gebouw aantoonbaar worden gemaakt en niet alleen in het ontwerp, maar ook in de uitvoering en bij oplevering.

Voor de nabije toekomst staan er nog heel wat wettelijke wijzigingen aan te komen: per afgelopen 1 januari 2018 is er inmiddels een grenswaarde aan de milieuprestatie van gebouwen gesteld, we gaan zeer energiezuinig bouwen (BENG), de Omgevingswet en bijbehorende Bbl als opvolger van het Bouwbesluit is in ontwikkeling, private toetsing en gewijzigde aansprakelijkheid via de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt ingevoerd. Binnen drie jaar is dit naar verwachting allemaal ingevoerd.

Milieuprestatieberekening

Die moesten we de afgelopen paar jaar al maken voor alle nieuw te bouwen bouwwerken. Omdat er nog geen grenswaarde aan was verbonden waaraan de berekening getoetst kon worden, is de berekening lang niet altijd ingediend bij vergunningaanvragen. Nu er per 1 januari 2018 een grenswaarde aan de milieuprestatie van gebouwen is gesteld, kan deze berekening wel worden beoordeeld bij een omgevingsvergunningaanvraag voor het bouwen. Hierbij moet verplicht gebruik gemaakt worden van de gegevens in de Nationale milieudatabase die nog steeds in ontwikkeling is.

BENG

Als gevolg van Europese afspraken die in Parijs zijn gemaakt en onlangs bij de milieutop in Bonn concreter invulling hebben gekregen, moeten we in Nederland ook aanzienlijk energiezuiniger gaan bouwen dan we tot nu toe gewend waren. Op dit moment worden al steeds meer energieneutrale en Nul- en Plus-op-de-meterwoningen gebouwd. Vanaf de invoering van de Omgevingswet moet de energiezuinigheid van een bouwwerk voldoen aan de BENG-eisen. De EPC komt daarmee te vervallen. Niet alle zeer energiezuinige woningen die we nu bouwen met bijv. Nul-op-de-meter voldoen automatisch ook aan de BENG-eisen!

Bbl als opvolger van het Bouwbesluit

Als de Omgevingswet wordt ingevoerd, vervalt daarmee ook het Bouwbesluit. Dat wordt vervangen door het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) dat op een andere manier is ingedeeld en waarin ook een verdere deregulering van eisen is doorgevoerd.

Kwaliteitsborging en private toetsing

Ten slotte staat er ook nog een grote wijziging op stapel die de kwaliteit van opgeleverde bouwwerken beter moet waarborgen. Op dit moment wordt een bouwplan vaak alleen getoetst bij indiening voor de vergunning. Na invoering van deze nieuwe wet wordt de toetsing van woningen aan de bouwregelgeving geprivatiseerd en moet bij oplevering worden aangetoond dat het gerealiseerde resultaat ook voldoet aan de eisen waaraan het ontwerp moest voldoen. Bovendien wordt de aansprakelijkheid voor het niet voldoen aan de eisen volledig bij de aannemer gelegd, waarbij ook de bewijslast van de opdrachtgever naar de aannemer verhuist. Als aannemer moet je daarom goed vastleggen dat het geleverde werk deugdelijk is uitgevoerd, met producten  waarmee aannemelijk/aantoonbaar is dat de prestatie die in het ontwerp was beloofd, ook daadwerkelijk is behaald.

Het ontwerpen en bouwen van een gebouw vereist in toenemende mate een zorgvuldige en met alle betrokkenen afgestemde aanpak, waarbij veel meer moet worden vastgelegd dan we nu in de praktijk gewend zijn om te doen. Kennis van zaken en een doordachte systematische procesaanpak voor het ontwerp en voor de uitvoering wordt daarmee steeds belangrijker. De vraag is wat deze ontwikkelingen zouden kunnen betekenen voor uw organisatie? Hebt u dat al scherp? Alleen dan kunt u hier adequaat op anticiperen en zorgen dat u klaar bent voor de toekomst!

Download GRATIS het e-book

De drie pijlers voor het ontwerpen van
een brandveilig gebouw

Waar moet je rekening mee houden bij het ontwerpen van een brandveilig gebouw. Welke aspecten spelen hierbij een rol?